Vés al contingut

Estatuts

El funcionament de l’Associació d’Hostaleria de Girona i els drets i obligacions dels afiliats queden recollits en els seus Estatuts que, al seu torn, entre Assemblees, deleguen la supervisió de les funcions i actuacions associatives en els seus òrgans de Govern que, en essència, recauen a la Junta Directiva.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

Article 1. Denominació i normativa aplicable

A l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes es crea l’associació empresarial denominada l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA, TURISME I RESTAURACIÓ DE GIRONA subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.

El contingut d’aquests estatuts obliga totes les persones afiliades de l’associació esmentada.

Article 2. Àmbit territorial

L’associació és una organització d’àmbit de la província de Girona, sense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’interès comú de les persones afiliades.

L’associació integra tots els empresaris/àries o treballadors/ores autònoms o per compte propi que tinguin treballadors/ores al seu servei, que estiguin enquadrats o es dediquin a l’activitat econòmica de serveis d’hostalatge, serveis d’alimentació i restauració i altres activitats similars.

Article 3. Durada

L’associació es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

Article 4. Domicili

L’associació estableix el domicili social al carrer Nou, 3, de Girona sense perjudici que els òrgans de govern puguin acordar-ne en qualsevol moment el canvi i també establir les delegacions i les representacions que considerin més adients per a la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 5. Finalitats

Constitueixen els fins de l’associació:

 • Representar totes les persones afiliades, mitjançant la intervenció en les relacions laborals i la contribució a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis.
 • Fomentar la solidaritat de les persones afiliades mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa assistencial.
 • Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les persones afiliades.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i de les persones afiliades.
 • Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’una altra part relacionada a la persona titular del dret per una relació de servei i davant la qual s’exercita, mitjançant l’expressió d’una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, diàleg social i participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.

TÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Capítol I. De l’afiliació

Article 6. Poden ser membres de l’associació els empresaris/àries o treballadors/ores autònoms o per compte propi que tinguin treballadors/ores al seu servei, que duguin a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de l’associació i que reuneixin les condicions professionals a què fa referència l’article 2, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

Capítol II. Adquisició i pèrdua de la condició d’afiliat/ada

Article 7. L’afiliació a l’associació és voluntària per a la persona sol·licitant i obligatòria per a l’organització. Si qui ho sol·licita reuneix els requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts, en qualsevol moment pot deixar de ser-ho, sempre que ho notifiqui per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Article 8. Cal presentar la sol·licitud d’afiliació per escrit, i signada, a la Secretaria de l’associació, que és l’encarregada de fer-ne la tramitació si l’interessat/ada reuneix els requisits establerts en aquests estatuts.

Quan s’admet la sol·licitud, la persona sol·licitant es considera membre de ple dret i gaudeix des d’aquest moment de tots els drets i serveis de l’associació i adquireix el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Article 9. La Junta Directiva ha de portar un llibre de registre general d’afiliats/ades amb les dades d’altes i baixes definitives i ha de ser qui, en última instància, decideixi amb un estudi previ l’alta definitiva, per la qual cosa ho pot consultar a l’òrgan o membre de l’associació que consideri convenient.

Un cop admesa la sol·licitud per la Junta Directiva, es comunicarà per escrit mitjançant correu ordinari o electrònic a la interessada

Article 10. L’afiliació a l’associació comporta inherentment el pagament de la quota que fixa l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i de conformitat amb aquests estatuts. L’esmentada quota s’aplica per igual a tots els membres de l’associació.

Article 11. La Junta Directiva de l’associació pot donar de baixa els seus membres si hi ha una incoació prèvia d’expedient sancionador per alguna de les causes següents:

 • La renúncia voluntària, comunicada per escrit, de les empreses associades que així ho sol·licitin.
 • L’incompliment dels acords adoptats que ha establert l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 • L’incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquests estatuts.
 • La manca de pagament de les quotes que s’han fixat per al manteniment de l’associació. Es pot recuperar la condició d’afiliat/ada quan s’abonin els pagaments pendents, tenint en compte que la reincidència pot donar lloc a la inadmissió com a soci/sòcia.
 • L’observança d’una conducta manifestament delictiva.
 • L’exteriorització de qüestions o acords interns de la vida de l’associació, en contra dels interessos generals de les persones afiliades, que puguin perjudicar l’associació o redundin en benefici d’una altra organització.

Article 12. Quan la Junta Directiva tingui coneixement de que algun dels afiliats/ades es troba en algunes de les causes referides a l’article 11, excepte l’apartat a), incoarà expedient de baixa obligatòria que serà comunicat per correu certificat amb avís de recepció al domicili que hagi comunicat a l’associació.

Les empreses associades tenen dret a ser escoltades i a exercir la defensa pròpia en l’expedient durant els quinze dies naturals d’ençà la recepció de la incoació de l’expedient en els quals podran presentar les al·legacions i documents que considerin adients per la seva defensa.

Un cop rebudes i examinades les al·legacions la Junta Directiva prendrà l’acord de baixa o d’arxiu de l’expedient, segons procedeixi.

L’acord es comunicarà a l’empresa implicada per correu certificat amb avís de recepció.

Contra l’acord de baixa aquesta podrà presentar recurs davant l’Assemblea General en el termini de 15 dies naturals des de la recepció.

El recurs s’haurà de sotmetre a la decisió de la primera Assemblea General que es celebri i s’inclourà a l’ordre del dia.

L’Assemblea resoldrà per votació secreta i notificarà l’acord a dita empresa en el termini d’un mes des de la data de la celebració.

L’acord que ratifiqui la baixa serà executiu i podrà ser impugnat davant la jurisdicció civil.

En cas de no rebre resposta en els terminis establerts s’entendrà rebutjat el recurs i l’empresa podrà igualment impugnar la baixa per silenci davant la jurisdicció civil.

Article 13. En el cas d’expedients considerats molt greus, que poden afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, és la Junta Directiva qui pot acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan pel qual es van elegir.

Capítol III. Drets i deures de les persones afiliades

Article 14Les persones afiliades a l’associació tenen dret a:

 • Ser representades pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatuts.
 • Elegir lliurement i democràticament els seus representants tal com es preveu en aquests estatuts.
 • Ser elegides per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma que s’estableix en aquests estatuts.
 • Tenir veu i vot igualitaris en les assemblees en què puguin prendre part, d’acord amb el que es disposa en aquests estatuts. L’exercici de dret a vot d’una persona afiliada es pot delegar a una altra d’afiliada, però aquesta darrera no pot exercitar més d’una delegació de vot. La delegació ha de ser escrita, i haurà de concretar la sessió de la qual es tracta, i no pot estar subjecta a cap condició.
 • Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.
 • Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus àmbits diferents a través dels òrgans competents.
 • Participar tal com es preveu en aquests estatuts en les reunions, assemblees congressos de l’associació: expressar la seva opinió i elegir lliurement i democràticament els seus representants.
 • Ser electors i elegibles en els i per als diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

 Article 15. Els afiliats/ades a l’associació tenen el deure de:

 • Complir les normes estatutàries de l’associació i acceptar-ne els principis i els programes d’actuació.
 • Complir els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació.
 • Mantenir l’actuació i la disposició de col·laboració necessàries perquè l’associació pugui dur a terme els seus fins i participar en les activitats pròpies i desenvolupar-les en els mitjans en els quals es despleguin.
 • Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.
 • Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions.
 • Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació i la definició de l’activitat sindical en els seus diferents àmbits a través dels òrgans competents. Un cop s’ha fixat la línia que cal seguir, han de donar suport a l’associació i complir les decisions que adopten els òrgans competents.

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 16. L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern de l’associació que exerceixen la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regeixen l’associació s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, directe i secret.

Article 17. L’Assemblea General es constitueix amb totes les persones afiliades de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament: cada membre té dret a un sol vot.

Article 18. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i dels acords que s’hi adopten, de conformitat amb els estatuts, que són obligatoris per a totes les persones afiliades.

Capítol I. De les assemblees:

Article 19. Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir almenys un cop l’any, dintre dels sis primers mesos, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, si és convenient, els pressupostos anuals d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior i, si escau estatutàriament, elegir la Junta Directiva de l’associació.

L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan ho decideix la Presidència, la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un 10% dels associats que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes mitjançant un escrit dirigit a la Junta Directiva, expressant en la sol·licitud l’assumpte a tractar. En aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 20. El/la president/a de l’associació és qui convoca les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant una notificació personal i escrita que dirigeix a totes les persones afiliades.

En la convocatòria, que s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze (15) dies naturals a la data assenyalada per a les extraordinàries, hi ha de constar l’ordre del dia (que ha d’incloure el lloc, la data i l’hora en què té lloc l’assemblea) i els assumptes que s’hi han de tractar com a proposta de la Junta Directiva. També pot consignar-se, si escau, la data i l’hora en què tindrà lloc la reunió en segona convocatòria.

La Junta Directiva, en l’apartat de Torn obert de paraules, ha de recollir totes les propostes que formulin les persones afiliades mitjançant una petició escrita, tres dies abans de la data de l’assemblea.

Igualment, per raons d’urgència, es poden debatre qüestions que s’han plantejat durant l’Assemblea General, si així ho decideix un mínim de la meitat dels assistents.

Article 21. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteix la meitat més un dels vots de les empreses associades i, en segona convocatòria, serà vàlida la constitució de les Assemblees, qualsevol que sigui el nombre de vots assistents.

Article 22. La presidència de totes les assemblees generals correspon a qui ostenti el càrrec de president/a o per qualsevol dels/de les vicepresidents/es.

Actuarà com a secretari/ària el/la mateix/a de la Junta Directiva.

Els acords que adopta l’Assemblea General es prenen per majoria simple de vots presents i representats, llevat dels casos de modificació d’estatuts, fusió o dissolució, en què cal una majoria de dues terceres parts dels vots presents i representats. No seran computables ni els vots en blanc, ni les abstencions.

Els acords produiran efectes des del mateix moment en que hagin estat adoptats.

Cada afiliat/ada que estigui al corrent del pagament de les quotes té dret a un vot.

Article 23. Funcions de l’Assemblea General:

Són funcions i competències de l’Assemblea General:

 • Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i de les persones afiliades.
 • Aprovar els programes i els plans d’actuació.
 • Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i del president/a de l’associació, i fixar-ne la durada.
 • Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.
 • Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats/ades, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.
 • Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.
 • Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.
 • Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.
 • Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formulen els afiliats/ades.
 • Aprovar les mocions de censura que es presenten contra els components o els òrgans de govern a les quals fa referència l’article 38 dels presents estatuts.

Article 24. El/la Secretari/a estendrà una acta de totes les reunions que reflecteixi el lloc i la data, les empreses associades assistents i els vots imputables, si s’ha celebrat en primera o segona convocatòria, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals se n’hagi sol·licitat la constància a l’Acta, els acords adoptats i el resultat de les votacions.

Les actes han de constar en un llibre de registre destinat a aquest efecte i les ha de signar el president/a i el secretari/ària de L’associació empresarial. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el secretari/ària pot emetre certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats, que s’han emès amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, hi ha de constar expressament aquesta circumstància.

Capítol II. De la Junta Directiva.

Article 25. La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i és l’Assemblea General ordinària, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

La Junta Directiva s’ha d’integrar amb un mínim de vuit (8) persones i estarà formada pel/per la president/a de l’associació, un (1) vicepresident/a primer/a, un (1) vicepresident/a segon/a, un (1) vicepresident/a tercer/a, un (1) membre pel sector d’allotjaments i un (1) membre pel sector de restauració, el secretari/ària, el tresorer/a i el nombre de vocals que es consideri necessari, elegits per un període un període de quatre anys, encara que poden ser objecte de reelecció. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats.

Article 26. La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, almenys un cop cada trimestre. També es reuneix, en sessió extraordinària, quan ho sol·licita un terç (1/3) dels components o quan ho decideix el president/a per iniciativa pròpia, atesa la importància dels assumptes a tractar.

El president/a de la Junta Directiva, que també ho és de l’associació, ha de convocar els membres, sempre que sigui possible, amb vuit (8) dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió i ha de trametre la convocatòria corresponent en què ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es poden tractar assumptes que no hi constin.

Article 27. La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres i hi són presents el president/a i el secretari/ària o qui els substitueix. Per a l’adopció dels acords, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions de la Junta Directiva, tant ordinàries com extraordinàries, han de constar en acta que, signades pel president/a i secretari/ària, s’han de transcriure al llibre d’actes corresponent.

Article 28. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

 • Executar i complir els acords de l’Assemblea General, de forma diligent, transparent i amb bon govern; mantenint la confidencialitat necessària en els aspectes interns de l’organització
 • Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.
 • Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessàries per a l’exercici i el desenvolupament de les seves finalitats.
 • Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació generals i específics, executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.
 • Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes perquè s’aprovin.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè l’aprovi.
 • Decidir en matèria de cobraments i d’ordenació de pagaments.
 • Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador/a i al tresorer/a.
 • Controlar i vetllar per al funcionament normal del servei.
 • Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.
 • Elaborar informes i estudiar-ne l’interès per a les persones afiliades.
 • Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.
 • En casos de màxima urgència, ha d’adoptar decisions sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que es faci.

Capítol III. Del/la president/a de l’associació

Article 29. El/la president/a de l’associació és qui s’encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s’adopten, sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 30. El/la president/a té, igualment, la responsabilitat de respondre immediatament a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixen, i que la Junta Directiva o l’Assemblea no hagi tractat.

Article 31. El president/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de representar l’entitat davant els òrgans públics i les terceres persones, d’acord amb la Junta Directiva i en nom de l’associació. L’Assemblea General l’elegeix i el revoca en el seu mandat mitjançant sufragi lliure i secret.

Article 32. Les funcions i les atribucions del/de la president/a són les següents:

 • Convocar i presidir l’Assemblea General i la Junta Directiva i vetllar pel compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta i per l’Assemblea General.
 • Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que s’hagin de realitzar.
 • Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb l’autorització corresponent de la Junta Directiva.
 • Emetre l’informe anual de les actuacions de l’Assemblea General.
 • Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l’associació.
 • Donar el vistiplau a les actes que s’estenen a les sessions que realitzen els òrgans col·legiats i signar-les juntament amb el secretari/ària.

Article 33. Si hi ha una vacant, absència o malaltia del president/a, és el vicepresident/a  primer/a qui l’ha de substituir, el qual, en el termini màxim de tres dies, ha d’assumir de ple dret el govern de l’associació fins que el president/a es reintegri en el seu càrrec o, donat cas que no ho faci, fins que es convoquin noves eleccions generals, d’acord amb el que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del/ de la  vicepresident/a primer/a coadjuvar en el desenvolupament de les tasques i les funcions que la Junta Directiva i la Presidència estimin, encara que mai no es pot delegar al vicepresident/a la responsabilitat que pertany al president/a de l’associació.

Capítol IV. Del/la secretari/a de l’associació

Article 34. Són funcions i atribucions del secretari/ària:

 • Assistir el president/a de l’associació en totes les matèries que siguin de la seva competència.
 • Ocupar-se de la gestió i l’administració de l’associació i de tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president/a i dins de les directrius que assenyala la Junta Directiva.
 • Ocupar la Secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents dels acords que s’hi adoptin.
 • Custodiar la documentació de l’associació.
 • Lliurar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau del president/a.
 • Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari/ària o bé que li assignin els òrgans de govern de l’associació.

Capítol V. Del/la tresorer/a de l’associació

Article 35. El tresorer/a s’ha d’encarregar de la comptabilitat de l’associació. Ha d’anotar i de portar el compte dels ingressos i de les despeses i ha d’intervenir en totes les operacions d’ordre econòmic.

Ha de recaptar i custodiar els fons que pertanyen a l’associació i ha de complir les ordres de pagament que expedeixi el president/a, sense perjudici de les delegacions que el president acordi sota la seva responsabilitat.

El tresorer/a és qui s’encarrega de formalitzar el pressupost anual d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes de l’any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

Article 36. Cadascun dels components de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estan sotmesos a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

La moció de censura l’ha de presentar almenys per la meitat dels membres de l’Assemblea General, i s’ha d’aprovar per majoria qualificada de dues terceres parts de l’Assemblea, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Junta Directiva conjuntament o individualment, segons quins estiguin sotmesos a aquesta, han de presentar la seva dimissió; els càrrecs vacants s’han d’elegir en el termini màxim d’un mes.

TÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 37. Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té Patrimoni Fundacional.

Els recursos financers de l’associació s’integren de:

 • Les quotes dels membres de l’associació.
 • Les donacions i els llegats al seu favor.
 • Les subvencions públiques o privades que rebi.
 • La venda dels seus béns i valors.
 • Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis.
 • Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.
 • Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes que contenen aquests estatuts.

Article 38. La Junta Directiva determina les normes per a l’administració i compatibilitat. El president/a de l’associació és qui ordena els pagaments.

El tresorer/a ha d’intervenir en tots els documents de cobraments i pagaments, n’ha de supervisar la compatibilitat, ha de tenir cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva i ha de signar tots els documents de pagaments i cobraments.

Article 39. Els afiliats/ades poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb una sol·licitud prèvia i adreçada al tresorer/a.

Article 40. Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, s’han de destinar al compliment de les seves finalitats.

TÍTOL V. DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I FUSIÓ

Article 41. Aquests estatuts es poden modificar, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues terceres (2/3) parts de les persones assistents.

El projecte de modificació el pot proposar la pròpia Junta Directiva o almenys, la meitat dels associats/ades i s’ha de trametre a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de quinze (15) dies naturals.

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

TÍTOL VI.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 42. L’Associació es dissol i queda en període de liquidació, voluntària o legal, per qualsevol dels següents motius:

 • Per conclusió del seu objecte social, per impossibilitat manifesta de donar-li compliment, o per causa de força major.
 • Quan ho decideixi l’Administració competent d’acord amb la legislació vigent en matèria d’Organitzacions Empresarials, sens perjudici dels recursos procedents.
 • Quan ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada amb aquesta finalitat, i amb el vot favorable de les dues terceres parts dels socis.

Article 43. En cas de dissolució, la Junta Directiva cessa en les seves funcions de forma automàtica, i l’Assemblea designa la persona o les persones, que han de dur a terme les operacions de liquidació, tot fixant al mateix temps llurs funcions, atribucions i remuneració.

Article 44. El patrimoni social, que puguin quedar després d’atendre les obligacions pendents, es destinarà a l’entitat pública o privada sense ànim de lucre que en l’àmbit territorial de l’associació s’hagi caracteritzat més en la realització de finalitats anàlogues.

Article 45. Els socis i membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada exclusivament al compliment estricte de les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- La Junta Directiva podrà aprovar un Reglament de Règim intern, amb desenvolupament d’aquests Estatuts, que no alterarà, en cap cas, les seves prescripcions.

Segona.- En tot allò que no estigui previst als presents estatuts s’aplicarà la Llei 19/1977, d’1 d’abril, sobre regulació del dret d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes i la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació i les normes complementàries vigents.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!