Skip to content

Les noves mesures Covid que afectaran a la restauració

Dimecres, 5 gener 2022

Per a la vostra informació, us indiquem els punts més destacats de la Resolució SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

·         La ciutadania ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva.

·         Tant en espais tancats com a l’aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona,

llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l’activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l’activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s’han d’adoptar les mesures d’higiene i organitzatives adequades.

·         En els espais a l’aire lliure en què per l’aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l’ús de mascareta en els termes establerts a l’apartat 2.3 d’aquesta Resolució.

·         El deure de protecció establert a l’epígraf 1 és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic, en els termes de les normes organitzatives, d’higiene i de prevenció establertes en aquesta Resolució i, en el seu cas, del corresponent pla sectorial o protocol organitzatiu.

·         Amb caràcter general, les persones titulars de les distintes activitats són responsables d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l’interior d’aquests a les persones vulnerables, d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals i en els termes establerts per les autoritats sanitàries no puguin usar mascareta.

·         En els diferents sectors d’activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d’aplicació preferent a les mesures previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

·         Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari o quarantena d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat sanitària.

ÚS DE LA MASCARETA

L’ús de la mascareta queda subjecte a les condicions següents, indicades al Reial Decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:

1.   Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de la mascareta en els supòsits:

a)   A qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.

b)   En els esdeveniments multitudinaris que s’organitzen en espais a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets. Si estan asseguts, serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d’almenys 1,5 metre entre persones, excepte en grups de convivents.

c)   En els mitjans de transport aeris, en autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En espais tancats de bucs i embarcacions quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, excepte en grups de convivents.

d)   Visitants externs, i treballadors dels centres residencials de persones majors o amb discapacitat, ja que en aquest cas sí és obligatori l’ús de mascareta.

2.   No s’exigirà en els següents supòsits:

a)   A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposi d’autonomia per treure’s la mascareta, o bé presenti alteracions de conducta que facin inviable el seu ús.

b)   En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

c)   En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formin part del lloc de residència de col·lectius que s’hi reuneixin, com són les institucions per a l’atenció de persones grans o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre i quan aquests col·lectius i els treballadors que allà exerceixin les seves funcions tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb paula completa i de la dosis de record, acreditat per l’autoritat sanitària competent.

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL

·         Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, especialment en espais tancats, però també a l’aire lliure, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones.

·         En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes entres les 01.00 hores i les 06.00 hores. Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n’afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

·         En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

HORARIS DE TANCAMENT

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

·         Tant en l’interior com a les terrasses, s’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

·         En l’interior, s’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

·         Es recomana, que el nombre màxim de comensals per taula o agrupacions de taules és de 10 persones, tant a l’interior com a les terrasses o espais a l’aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

·         L’ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

·         En aquests establiments i en els salons de banquets, es podrà dur a terme l’activitat de ball.

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

·         Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos, han d’exercir l’activitat seguint els requisits següents:

a)   S’haurà de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

b)   Es permetrà el ball amb mascareta.

c)   S’hauran d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions.

d)   Els serveis de bar i restauració s’hauran de desenvolupar subjectes a les condicions d’exercici de l’activitat establertes a l’apartat 3.9.

·         En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concerts, els són aplicables les limitacions assenyalades a l’apartat 3.7 d’aquesta Resolució. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l’apartat 3.9.

·         En aquesta tipologia de locals o establiments es permet l’activitat de ball amb mascareta.

·         L’horari de tancament de tots aquests establiments serà el de la normativa sectorial.

CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS

·         La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

·         Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades a l’annex 2 i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

·         No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

·         Tampoc es permet fumar en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l’aire lliure.

Estigues al dia i no et perdis res a Girona!

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!